آذربایجان – گفتگوی هَرلِم دِزیر با اِلمار مَمادیاروف، وزیر امور خارجه آذربایجان (پاریس، ۷ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۱۷ سنبله ۱۳۹۵)

آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپایی بتاریخ ۷ سپتامبر مصادف به ۱۷ سنبله، آقای اِلمار مَمادیاروف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان را بحضور پذیرفت.

JPEG


ذوات فوق الذکر روال و محتوی مذاکرات جاری جهت یافتن راه حلی در فضای مذاکره و توافق مشترک، مسالمت آمیز و پایدار به منازعهء قره باغ – بالا، وآنهم تحت حمایت و نظارت معاونیت گروپ مینسک را مورد ارزیابی قرار دادند.

آقایان هَرلِم دِزیر، منشی دولت و اِلمار مَمادیاروف، وزیر امور خارجه، توسعهء روابط میان کشورهای آذربایجان و فرانسه، و همچنان میان کشور آذربایجان و اتحادیهء اروپا را نیز در بحث و تبادل نظر شان مطرح نمودند.

GIF

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/azerbaidjan/evenements/article/azerbaidjan-entretien-d-harlem-desir-avec-elmar-mammadyarov-ministre

تاریخ نشر 08/09/2016

قسمت بالایی صفحه