آذربایجان – ملاقات و گفتگوی آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه با آقای سمیر شریفوف، وزیر مالیه آذربایجان (پاریس، ۱۸ جولای ۲۰۱۸ / ۲۷ سرطان ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۱۸ جولای ۲۰۱۸ میلادی (۲۷ سرطان ۱۳۹۷ هجری شمسی)، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه از مهمان اش آقای سمیر شریفوف، وزیر مالیه جمهوری آذربایجان استقبال و پذیرایی بعمل آورد.

هدف از این ملاقات و گفتگوی طرفین به ادامهء انجام تبادل نظریات آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر امور خارجه بتاریخ ۲۷ می (۶ جوزا) گذشته در شهر باکو، ترتیبات و آمادگیری ها در قبال بازدید کاری مورخ ۲۰ جولای (۲۹ سرطان) آقای الهام علیئِف، رئیس جمهوری آذربایجان از شهر پاریس بود.

وزرأی فوق الذکر در یک جو و فضای تنوع اقتصادی ای که از جانب سران آذربایجانی خواسته شده بود، رویکارهای شرکت های فرانسوی را در جمهوری آذربایجان، علی الخصوص درعرصه های انرژی، حمل و نقل، محیط زیست، انکشاف شهری و سیاحت مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

جمهوری آذربایجان با حجم تبادلات دوجانبه ای که در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ هجری شمسی) بسطح مالی ۷۳۹ میلیون یورو بالغ گردید، نخستین شریک اقتصادی جمهوری فرانسه در منطقهء قفقاز جنوبی است.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/azerbaidjan/evenements/article/azerbaidjan-entretien-de-jean-yves-le-drian-avec-samir-sharifov-ministre-des

تاریخ نشر 24/07/2018

قسمت بالایی صفحه