آذربایجان – ملاقات و گفتگوی آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه با همتای آذربایجانی اش در پاریس (۱۶ جنوری ۲۰۱۸ / ۲۶ جدی ۱۳۹۶)

بروز سه شنبه ۱۶ جنوری ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۲۶ جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، از آقای اِلمار مامادیاروف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان استقبال و پذیرایی بعمل آورد. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان ضمن بازدید کاری اش از جانب آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه نیز مشایعت و میزبانی گردید، و با وی مشافهه نمود.

JPEG

جمهوری فرانسه با جمهوری آذربایجان، این شریک اقتصادی اصلی مان در قفقاز جنوبی، یک گفتگوی بلاانقطاع را حفظ نموده است. تبادلات میان طرفین، درحالیکه جمهوری آذربایجان آرزومند تنوع اقتصاداش می باشد، زمینهء بررسی رویکارهای مربوط به اقدامات شرکت های فرانسوی، بخصوص درعرصه های انرژی، حمل و نقل، محیط زیست، انکشاف شهری و گردشگری را فراهم کرد.

وزرأی دو کشور مذکور توسعهء همکاری دوجانبه، علی الخصوص همکاری در بخش تحصیلات عالی (منجمله پوهنتون فرانسه – آذربایجان باکو که از دو سال بدینسو فعالیت دارد و ستون این همکاری را تشکیل می دهد)، و همچنان همکاری نامتمرکز، مشمول کُمیتهء راهنمایی که باید بزودی در شهر پاریس تشکیل جلسه دهد، را مطمح بحث و مداقه قرار دادند.

JPEG

ذوات عالیرتبه فوق الذکر روابط میان جمهوری فرانسه و اتحادیهء اروپا، امنیت منطقوی و همچنان روند حل و فصل منازعهء قره باغ علیا را نیز مطرح بحث ساختند. آقای ژان - ایوو لودریان بر اهمیت تعمیل تصامیم اتخاذ یافته از جانب روئسای جمهوری های ارمنستان و آذربایجان حین انجام ملاقات شان بتاریخ ۱۶ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۴ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر ژنیو، تأکید ورزید. وزیر امور خارجه کشور فرانسه همتای اش را از تعهد کامل جمهوری فرانسه در قبال بذل تلاش های ریاست مشترک گروه مینسک جهت دریافت یک راه حلی در تفاهم و مستمر به جنگ، نیز اطمینان داد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/azerbaidjan/evenements/article/azerbaidjan-entretien-de-m-jean-yves-le-drian-avec-son-homologue-paris-16-01-18

تاریخ نشر 21/01/2018

قسمت بالایی صفحه