آذربایجان –آزادی مطبوعات (۱۵ می ۲۰۱۷ / ۲۵ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه از بابت تصمیم مقامات آذربایجانی مبنی بر قطع نشرات چندین سایت انتِرنِتی اطلاع رسانی در کشور آذربایجان، نگران است.

JPEG

فرانسه از مقامات آذربایجانی می خواهد تا به تعهدات بین المللی ای که سران مذکور آزادانه سپرده اند، پابند بوده و آزادی بیان و آزادی مطبوعات را کاملاً مراعات نمایند. زیرا این آزادی ها در راستای انکشاف جوامع مدنی و تحکیم نهادهای مردم سالار، ارکان بنیادی محسوب می گردد.

فرانسه به پیگیری نزدیک اوضاع و شرایط رسانه ها در آذربایجان ادامه خواهد داد.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/azerbaidjan/evenements/article/azerbaidjan-liberte-de-la-presse-15-05-17

تاریخ نشر 16/05/2017

قسمت بالایی صفحه